با ما همراه باشید در

نشر ، توسعه و گسترش فرهنگ اصیل و غنی

زبان و ادب فارسی

 

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات
برای آشنایی با سامانه و انجام مراحل ارسال مقاله اینجا را کلیک نمایید

بر اساس بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 98/10/4 سازمان مرکزی جهت داوری مقالات پذیرش شده مبلغ1.500.000 ریال و جهت چاپ آن مبلغ 3.500.000 ریال اخذ می گردد. مبالغ اعلامی می بایست به شماره حساب 0105771847008 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج کد 5507 واریز و رونوشت آن به همراه مقاله در سامانه مجله بارگزاری شود.

شماره جاری: دوره 12، شماره 45، زمستان 1399، صفحه 1-198 

5. معرفی نسخه خطی «تحریر ترجمه درّالنّثیرفی النصیحه و التحذیر»

صفحه 44-66

فاطمه حاجی قاسملو؛ آیت شوکتی(نویسنده مسئول)؛ مجتبی صفرعلیزاده


6. بررسی تداعی معانی براساس فنون بدیعی در اشعار واعظ قزوینی

صفحه 67-90

ماندانا علیمی؛ سارا جاویدمظفری؛ احسان انصاری