نویسنده = مجتبی صفرعلیزاده
تعداد مقالات: 1
1. معرفی نسخه خطی «تحریر ترجمه درّالنّثیرفی النصیحه و التحذیر»

دوره 12، شماره 45، زمستان 1399، صفحه 44-66

فاطمه حاجی قاسملو؛ آیت شوکتی(نویسنده مسئول)؛ مجتبی صفرعلیزاده