نویسنده = پروانه رمضانی
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد رمانتیسم و رئالیسم انقلابی در عصر مشروطه (با تامّلی در اشعار میرزاده و فرخّی)

دوره 9، شماره 30، بهار 1396، صفحه 65-90

پروانه رمضانی؛ رضا فرصتی جویباری؛ مهر علی یزدان پناه


2. منادی رئالیسم انقلابی در عصر مشروطه

دوره 8، شماره 28.29، زمستان 1395، صفحه 129-150

پروانه رمضانی؛ رضا فرصتی جویباری؛ مهر علی یزدان پناه