نویسنده = ناصر فرنیا
تعداد مقالات: 2
1. اثرپذیری حافظ ازسوره یوسف (ع)

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 83-96

ناصر فرنیا


2. ذکر در طریقت قادریه

دوره 4، شماره 10، بهار 1391، صفحه 107-120

ناصر فرنیا؛ خلیل حدیدی؛ علی دهقان