نویسنده = مرجان طاهری اسکویی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و توصیف پیوند دهنده‌ها در زبان فارسی براساس نظریة حاکمیّت و مرجع‌گزینی

دوره 8، شماره 28.29، زمستان 1395، صفحه 247-270

مرجان طاهری اسکویی؛ زهرا پروینی‌راد


2. بررسی روابط معنایی در اسامی مرکب برون مرکز زبان فارسی

دوره 8، شماره 26.27، تابستان 1395، صفحه 261-278

مرجان طاهری اسکویی؛ زهرا پروینی راد؛ پیمان تباری