نویسنده = زکیه دهنمکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی عناصر داستانی «گلستان» سعدی و «روضه خلد» مجد خوافی

دوره 8، شماره 28.29، زمستان 1395، صفحه 65-100

مصطفی خدایاری؛ زکیه دهنمکی