نویسنده = رضا فرصتی جویباری
تعداد مقالات: 1
1. منادی رئالیسم انقلابی در عصر مشروطه

دوره 8، شماره 28.29، زمستان 1395، صفحه 129-150

پروانه رمضانی؛ رضا فرصتی جویباری؛ مهر علی یزدان پناه