نویسنده = مهدخت پورخالقی چترودی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گفتمان رمان گرای مکالمه ای و دگر مفهوم در تاریخ بیهقی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 107-128

سمیه عطاردی؛ مهدخت پورخالقی چترودی