نویسنده = مریم محمودی
تعداد مقالات: 3
1. نکات تعلیمی در منظومه‌های حماسی با تکیه بر مثنوی هفت لشکر

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 152-172

فهیمه گردگیران؛ مریم محمودی؛ احمدرضا یلمه ها


2. بررسی تصویرسازی در اشعار حسین اسرافیلی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 192-212

مریم محمودی؛ حسن قربانی


3. ناسپاسی و کفران نعمت از منظر عرفا (با تکیه بر آثار عطار، مولوی و حافظ)

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 175-192

مریم محمودی؛ حسن قربانی