کلیدواژه‌ها = خدا
تعداد مقالات: 4
1. نمودهای زبانی تأکید و کارکردهای بلاغی آن در غزل حافظ «با تکیه بر سه گسترة معنایی خدا، انسان و عشق»

دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 27-50

علی احمدنیای دیسفانی؛ عباسعلی وفایی؛ علیرضا شعبانلو


2. بررسی تشبیه و تنزیه در نگاه ابن عربی و مولانا

دوره 11، شماره 39، تابستان 1398، صفحه 99-119

احسان سیدمحرمی؛ حمیدرضا سلیمانیان(نویسنده مسئول)؛ عباس خیرآبادی؛ محمود فیروزی مقدم


4. سعدی و خدایِ آشنایِ او در بوستان و گلستان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 137-152

پارسا یعقوبی؛ زهرا ابطحی