موضوعات = زبان و ادب فارسی
تعداد مقالات: 57
51. بررسی آشنایی زدایی در اشعار سعید بیابانکی

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 64-86

آمنه رستمی؛ محسن ذوالفقاری


52. بررسی وجوه روایتی پادشاه و کنیزک مثنوی معنوی و روایت های مشابه بر پایه الگوی تزوتان تودوروف

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 87-105

حسین صادقی؛ محمّد امیر مشهدی؛ عبدالعلی اویسی


53. فمینیسم در مجموعه داستان " خیمه شب بازی" محمد صادق چوبک

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 134-163

نجمه هاشمی؛ علیرضا شعبانلو؛ عبدالحسین فرزاد


55. اثرپذیری حافظ ازسوره یوسف (ع)

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 83-96

ناصر فرنیا


56. واکاوی جامعه‌شناختی سیمای زن در اشعار ملک الشعراء بهار و سیّد اشرف الدّین گیلانی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 124-140

رضا موسی آبادی؛ مهدی نوروز؛ بتول فخراسلام


57. بررسی تأثیر جنسیت بر به کارگیری تشبیه در آثار «فریبا وفی»

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 1-15

نسرین علی اکبری؛ شادی احمدی