دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تحلیلی تأثیرجاودانگی درشکست ترس از مرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

فایزه مصطفایی دهنوی


2. کاربرد کلمات مثبت در غزلیات عطار بر اساس نظریه روانشناسی مارتین سلیگمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

زهرا جعفری