بررسی تطبیقی بخشی از ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه با متن اصلی عربی و استخراج کاستی‌های ترجمه‌ی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

چکیده
استاد ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن بن عبدالملک بن طلحه قشیری(465-376 هـ ) از عارفان و عالمان قرن پنجم هجری است. در حدیث، تفسیر، کلام و فقه سرآمد اقران بود و در دوران خود آوازه­اش تا اقصی نقاط عالم اسلامی رفته بود. یکی از آثار او کتاب ارزشمند «الرساله القشیریه» است. این کتاب دو بار در گذشته (قرن‌های پنجم و ششم هـ‌‌­­‌‌.ق) به زبان فارسی برگردانده شده است. برگردان­های این اثرِ ارجمند دارای نواقص فراوانی است که فهم و دریافت متن را با دشواریِ بسیار مواجه کرده است.
نگارنده، در این مقاله، با تطبیق باب سوم برگردان فارسی با دو متن عربی، نواقص و کاستی­های ترجمه­ای آن را استخراج و سعی کرده ترجمه­ی دقیق­تری به دست دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع و مآخذ:

  1. رضایتی، محرّم، (1384)، تحقیق در رساله­ی قشیریه، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
  2. روضاتیان، مریم، (1386)، «کاستی­های ترجمه و تصحیح رساله­ی قشیریه»، مندرج در مجلّه­ی گوهر گویا مجلّه­ی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان، سال اوّل، شماره­ی اوّل، صص152-143.
  3. منور، محمد، (1376)، اسرار التّوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، تصحیح: محمّد رضا شفیعی کدکنی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات آگه.
  4. عثمانی، ابوعلی(؟)،(1374)، ترجمه­ی رساله­ی قشیریه، چاپ چهارم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
  5.  قشیری، ابوالقاسم، (1998)، الرساله القشیریه، تصحیح: خلیل المنصور، بیروت، دارالکتب العلمیه.
  6. __________، (2008)، الرساله القشیریه، قاهره، شرکه القدس للتجاره.