بازتاب حماسة ملی در داستان‌ها و قصه‌های مردم قروه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

وجود اقوام مختلف و تنوع فرهنگی در ایران، یک فرصت است که باعث غنای بیشتر و استواری فرهنگی و نشاط جامعه می‌شود در عین حال، بیگانگان در پی آن بوده و هستند که از این تعدد و تنوع برای ایجاد رخنه در ارکان هویت و وحدت ملی استفاده کنند. شاهنامۀ فردوسی با توجه به غنا و استحکامی که دارد می‌تواند به عنوان یک رکن مهم در ایجاد وحدت ملی، همچون گذشته، کارآمدی خود را نشان دهد. برای تبیین اهمیت شاهنامه در ایجاد و گسترش همگرایی ملی، داستان‌ها و قصه‌های مرتبط با شاهنامه را در شهرستان قروه با تنوع قومی و فرهنگی آن بررسی کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


        1-        خالقی مطلق، جلال، 1372، گل رنج‌های کهن (برگزیدة مقالات درباره شاهنامه فردوسی)، تهران: نشر مرکز، چاپ اول.
        2-         فردوسی، ابوالقاسم، 1374، شاهنامه فردوسی، بر اساس چاپ مسکو، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: نشر قطره، چاپ هفتم.