شیوه‌های نقد زن سالارانه و کارکرد آن در آثار ادبی، با تکیه بر حماسه‌های اسطوره‌ای

نویسنده

گروه ادبیات فارسی

چکیده

این جستار، بر آن است که شیوه‌های نقد زن سالارانه را در پهنه‌ی ادب ، به دست دهد؛ از همین روی پس از یاد کرد تاریخچه‌ای از فمینیسم، نشان می‌دهد که یک منتقد، در دبستانِ(= مکتب) نقد زن سالارانه بایستی با یک اثر ادبی به چه شیوه و هنجاری برخورد کند. نیز، برای بهتر نشان دادن روش نقد زن سالارانه (= فمینیستی) با کند و کاو در سه اثر حماسی: شاهنامه، گرشاسب‌نامه و بهمن نامه، به بررسی زنان در این سه شاهکارِ بی‌چون می‌پردازد؛ به سخنی دیگر، زنانِ این سه اثر را به دبستان نقد زن سالارانه برده و می‌گزارد.
   در پایان نیز ، برای نشان دادن آسیب شناسی زن سالارانه، چونان درآمدی بر نقد زن سالارانه، به نشان دادن فرودستی زنان در اسطوره‌ی آفرینش ایرانی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


        1-        آقازاده، محرم و دبیری فرد، عذرا، (1380)، اندیشه‌های نوین در آموزش و پرورش، انتشارات آیین.
        2-        آموزگار،‌ ژاله، (1374)، تاریخ اساطیری ایران، انتشارات سمت.
        3-        اسدی طوسی، (1354)، گرشاسب‌نامه، به اهتمام حبیب یغمایی، انتشارات طهوری.
        4-        ایرانشاه بن ابی‌الخیر، (1370)، بهمن‌نامه، انتشارات علمی و فرهنگی.
        5-        ایرج میرزا، (1349)، کلیات، انتشارات کتابفروشی مظفری.
        6-        بووار، سیمون دو، (1385)، جنس دوم، قاسم صنعوی، انتشارات توس.
        7-        بهار، مهرداد، (1386)، پژوهشی در اساطیر ایران،‌ انتشارات اساطیر.
        8-        بیسلی،‌ کریس، (1385)، چیستی فمینیسم، محمدرضا زمرّدی،‌ انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
        9-        پورداود،‌ ابراهیم، (1377)، یشتها،‌ انتشارات اساطیر.
      10-      -رضایی، مهدی، (1383)، آفرینش و  مرگ در اساطیر، انتشارات اساطیر.
      11-      -سعدی، مصلح‌الدین، (1372)، گلستان، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفی علیشاه.
      12-      فردوسی، ابوالقاسم، (1374)، شاهنامه، به تصحیح ژول مُل، یک جلدی، نشر عطار.
      13-      فرنبغ، دادگی، (1380)، بندهش، گزارنده مهرداد بهار، انتشارات توس.
      14-      فریدمن، جین، (1386)، فمینیسم، فیروزه مهاجر، انتشارات آستان.
      15-      قائم مقامی، عالمتاج، (1374)، دیوان، انتشارات ما.
      16-      گرین، کیت، و لبیهان، جیل، (1383)، درسنامة نظریه و نقد ادبی، لیلا بهرانی محمدی و دیگران، نشر روزنگار.
      17-      لاهیجی، شهلا و کار، مهرانگیز، (1371)، شناخت هویّت زن ایرانی، انتشارات روشنگران.
      18-      مولوی، جلال‌الدین محمدبن محمد، (1380)، مثنوی معنوی، یک جلدی، انتشارات افکار.
      19-      مهذب، زهرا، (1374)، داستانهای زنان شاهنامه، نشر قبله.
      20-      مهستی، ( 1382) رباعیات، انتشارات توس.
      21-      نولدکه، تئودور، (1384)، حماسة ملّی ایران، بزرگ علوی، انتشارات نگاه.
      22-      واتکینز، سوزان آلیس، (1384)،فمینیسم : قدم اول، زیبا جلالی نائینی، نشر شیرازه.
      23-      هام، مگی، (1382)، فرهنگ نظریه‌های فمینیستی، فیروزه مهاجر، و دیگران، نشر توسعه.
      24-      هدایت، صادق، (1348)، بوف کور، کتابهای پرستو، انتشارات امیرکبیر.