بررسی تطبیقی خطاهای نگارشی دانشجویان ایرانی زبان های انگلیسی و عربی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس سنندج

2 استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی خطاهای نگارشی دانش­جویان ایرانی رشته­های زبان انگلیسی و زبان عربی از طریق مقایسه­ی آنها هم به صورت مجزا و هم با یکدیگر می­باشد. اگرچه پیش­تر مطالعات زیادی در حوزه­ی تحلیل خطاها در ایران انجام گرفته، کم­تر به مقایسه­ی دو زبان خارجی رایج در ایران یعنی انگلیسی و عربی، پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق، برگه­های امتحان پایان ترم درس نگارش تعداد 107 دانش­جوی رشته­ی عربی (56 نفر) و انگلیسی (51 نفر) شاغل به تحصیل در دانشگاه­ کردستان و دانشگاه فرهنگیان، واقع در شهر سنندج، مورد استفاده قرارگرفت و خطاهای موجود در آنها برای انجام تحلیل توصیفی با استفاده از مجذور خی، با به­کاربردن دو جدول مجزا برای انگلیسی و عربی و یک جدول مشترک برای خطاهای مشترک آنها، در سه گروه اصلی برای هر زبان، دسته­بندی شدند.
       نتایج تحلیل، تفاوت­های معنی­داری را میان خطاهای صورت­گرفته توسط دانش­جویان انگلیسی و عربی نشان می­دهد؛ با این وجود، در مواردی مانند مقایسه­ی خطاهای مشترک میان هر دو گروه، به دلیل ضعیف­بودن میزان تأثیر، نتایج باید با احتیاط تفیسر گردد.           

کلیدواژه‌ها


. رضایی، مهرداد 1376. تأثیر زبان اول بر نوشتار زبان دوم (پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد)، دانشگاه شیراز.
2. سلیمانی، حبیب 1380. بررسی مقابله­ای توانایی نوشتن در زبان­های خارجی و فارسی با تأکید بر نظم منطقی کلام و مهارت زبان (پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت معلم، تهران.
3. Al-Buainain, H. 2006. Students’ Writing Errors in EFL: A case study. Department of Foreign Languages.Qatar University.
4. Al-Buainain, H. A. and D. El-emadi, 1998. “The Relationship between Attitudes and Achievement in ESL at the University of Qatar”.Bulletin of the Documentation and Humanities, Vol. 10, University of Qatar (pp. 9- 42).
5. Corder, S.P. 1967. “The significance of learners’ errors”,reprinted in(1974, 1984):Error Analysis: Perspectives on Second Language Acquisition, London: Longman, pp. 19–27, originally in International Review of Applied Linguistics, Vol. 5, No. 4.
6. Corpuz, V. A. F. S. 2011. Error Correction in Second Language Writing: Teachers’ beliefs, Practices, and Students’ Preferences. Queensland University of Technology, Faculty of Education.
7. Diab, N. 1997. The Transfer of Arabic in the English Writings of Lebanese Students.Lebanese American University, Beirut- Lebanon.The ESP, São Paulo.Vol.18, No. 1, pp.71-83.Retrieved  on March27,2009 from: http:// www2.Lael .pucsp.br/specialist/181diab.ps.pdf
8. Fallahi, M. 1991. Contrastive Linguistics and analysis of errors. Tehran: University of Iran.
9. Ferris, D. R. 2011. Treatment of Error in Second Language Student Writing. (2nd ed.) University of California: Davis.
10. Fisiak, J. 1981. Contrastive Analysis and the Language Teacher. Oxford: OUP.
11. Gass, S.M., &Selinker, L. 2008. Second Language Acquisition, an Introductory Course. (3rded.). University of Maryland.
12. Khansir, A. A. 2013. Error Analysis and Second Language Writing.Bushehr University of Medical Sciences and Health Services, Iran.Theory and Practice in Language Studies, 2(3), 363-370.
13. Mungungu, S.S. 2010. Error Analysis: Investigating the Writing of ESL Namibian Learners. Thesis for MA degree.University of South Africa.
14. Wu, H. P. & Garza, E. V. 2014. Types and Attributes of English Writing Errors in the EFL Context—A Study of Error Analysis.Journal of Language Teaching and Research, Vol. 5, No. 6, pp. 1256-1262.