بررسی آموزه‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ دانشگاه پیام نور اصفهان

2 دانشیار دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

از آنجا که آموزه­های دینی و اخلاقی واجتماعی در ایجاد ثبات شخصیت افراد و حیات اجتماع بسیار مهم و تأثیرگذار می‌باشد، آموزش و اشاعه صحیح آنها امری ضروری است. هوشنگ مرادی کرمانی، نویسندۀ توانا و معاصر ایرانی از نویسندگان متعهدی است که در آثارش به تعلیم این آموزه­ها توجهی ویژه کرده است.او درس­های دین و اخلاق را در قالبی طنز و بیشتر به صورت غیرمستقیم پیش روی کودکان و نوجوانان نهاده و بدین وسیله توجه آنان را به الگوهای  اخلاق جلب نموده است. این تحقیق به بررسی آموزه­های دینی و اخلاقی واجتماعی در آثار این نویسنده می‌پردازد. این مقاله به شیوۀ کتابخوانی انجام شده و با توصیف و تحلیل ارائه می­گردد.  در خاتمه  به نتایج به دست آمده از این تحقیق اشاره می­شود.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم، (1388). ترجمه حسین انصاریان. چ اول. قم: آیین دانش.
نهج البلاغه، ( 1389 )، ترجمۀ محمد دشتی، چ اول، تهران، انتشارات مبین اندیشه.
آمدی ، عبدالواحدبن محمد.(1361).غررالحکم و دررالکلم. چ سوم. تهران: دانشگاه.
پاینده، ابو القاسم. (1382). نهج الفصاحه. چ چهارم. تهران: دنیای دانش.
ژید، آندره پل گیوم. (1380). مائده­های زمینی. ترجمۀ پرویز داریوش – جلال آل احمد. تهران: اساطیر.
سلاجقه، پروین. (1392). صدای خط خوردن مشق. چ سوم. تهران: معین.
شمیسا، سیروس. (1376). انواع ادبی. چ پنجم. تهران: فردوسی.
شیخ صدوق(ابن بابویه)، محمد بن علی. (1382). الخصال. چ اول. قم: نسیم کوثر.
طباطبایی، محمدحسین. (1363).تفسیرالمیزان. ترجمۀ محمدباقر موسوی. چ اوّل. قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه
فیضی، کریم. (1388).هوشنگ دوم. چ اول. تهران: اطلاعات.
کریمی نیا، محمد علی. (1382).الگوهای تربیت اجتماعی. چ سوم. قم: پیام مهدی(عج).
کلینی، محمد بن یعقوب. (1377).اصول کافی. ترجمۀ جواد مصطفوی چ دوم. تهران: ولی­عصر.
متقی، علی بن حسام‌الدین. (1397ق).کنز العمّال. تصحیح صفوه­السقا. چ اول. بیروت: مکتبه­التراث­الاسلامی.
مجلسی، محمد باقر. (1384).بحار الانوار. چ پنجم. تهران: کتابچی.
محمدی ری­شهری، محمد. (1391).تحکیم خانواده. چ ششم. قم: دارالحدیث.
محمدی ری شهری، محمد، (1377).میزان الحکمه، ترجمه حمیدرضا شیخی،چ اول، قم: دارالحدیث.
مرادی کرمانی، هوشنگ. (1395).آب­انبار. چ ششم.تهران: معین.
......................................... . (1392).بچه‌های قالیباف خانه. چ یازدهم. تهران:معین.
.......................................... ، ( 1395 ) پلوخورش، چ یازدهم، تهران، انتشارات معین.
.......................................... ، ( 1395 ) تنور، چ شانزدهم، تهران، انتشارات معین.
.......................................... ، ( 1395 ) ته خیار، چ هشتم، تهران، انتشارات معین.
....................................... . (1394).خمره. چ دهم. تهران: معین.
....................................... . (1386).شماکه غریبه نیستید. چ هفتم. تهران: معین .
....................................... . (1395).قصه های مجید. چ بیست و نهم.تهران: معین .
..................................... . (1393).کبوتر توی کوزه. چ هشتم. تهران: نی.
....................................... ، ( 1395 ) لبخند انار، چ چهاردهم، تهران، انتشارات معین .
....................................... . (1395).مثل ماه شب چهارده. چ دهم. تهران: معین .
....................................... . (1393.مشت برپوست. چ هفتم. تهران: معین .
....................................... . (1394).مهمان مامان. چ سیزدهم. تهران: نی.
....................................... . (1395).نازبالش. چ هفتم. تهران: معین .
....................................... ، ( 1393 ) نخل، چ یازدهم، تهران، انتشارات معین .
مشرّف، مریم. (1389). جُستارهایی در ادبیات تعلیمی ایران. چ اول. تهران: سخن.
مطهری، مرتضی. (1387). سیری در نهج البلاغه. چ چهلم. تهران: صدرا.
مولوی، جلال­الدین محمد. (1376). دیوان شمس، به قلم بدیع الزمان فروزانفر. چ چهاردهم: امیر کبیر
مولوی­نیا، محمدجواد. (1379).حقوق و روابط اجتماعی. چ اول. قم: خرم
نوری، میرزا حسین، (1408 ه.ق) مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث.
وثوقی، منصور و نیک خلق، علی اکبر، ( 1385 ) مبانی جامعه شناسی، چ پانزدهم، تهران، انتشارات بهینه .