بررسی جایگاه زن در آثار سیمین دانشور، فرشته مولوی و راضیه تجار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

درک وضعیت یا شرایط اجتماعی از ورای ادبیات و آثار ادبی، می­تواند پژوهش­گران را به درکی فراتر از دید رسمی و غالب زمانه رهنمون سازد. یکی از مهمترین ابزارهای درک جایگاه زنان در جامعه، آثار ادبی هستند. این پژوهش در این راستا به مطالعه آثار ادبی پرداخته است تا بتواند بازنماییِ جایگاه و نقش زنان را بررسی نماید. به همین دلیل سه نویسنده زن انتخاب و آثار آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده در آثار سیمین دانشور زن نقش فعالتری نسبت به آثار راضیه تجار و فرشته مولوی دارد. زنان در آثار تجار جایگاه سنتی دارند؛ در رنج و ناراحتی هستند و حالتی از نارضایتی مداوم را نشان می­دهند، در سکون و وابستگی به سر می­برند، در مقابل مردان و سرنوشت تسلیم محض هستند و از خود قدرت، اراده و اختیاری ندارند. این در حالی است که برخی از زنانِ آثار دانشور از خود اراده و استقلال نشان می­دهند، دارای قدرت و فعالیت اجتماعی بوده، نقش­هایی غیر از خانه­داری به عهده دارند و برای تغییر و بهبود شرایط خود و جامعه تلاش می­کنند. در آثار فرشته مولوی با زنان متعددی روبرو هستیم که دارای جایگاه اجتماعی بینابینی نسبت به دانشور و تجار هستند.

کلیدواژه‌ها