«انسان، مبارزه و عشق» در شعر شیرکو بیکس و احمد شاملو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

از میان رویکردهای مختلف برای نقد و خوانش آثار ادبی یکی هم روش تحلیل محتوایی است. تحلیل محتوایی روشی است برای کشف و شناخت مضامین، بن مایه ها و دنیای حاکم بر یک یا چند اثر ادبی. از این راه محتوای آشکار و پنهان اثر ادبی به شیوه ای منظم مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد و تحلیل محتواییِ اثر یک شاعر و یا آثار دو یا چند شاعر با هم می‌تواند به خودیِ خود، دورنمایی از آن آثار را ارائه دهد و براساس آن می‌توان نتیجه‌گیری واقعی‌تر - آن هم بر اساس درونمایه‌ها و موضوعات شعری - داشت. استفاده از منابعِ موجود و تحلیل محتوایی آثار از روش ها و ابزار اندازه گیری و مطالعه متغیّرهای تحقیق و پژوهش است.
در این جستار سعی شده است با تکیه بر فنون تحلیل محتوا، درونمایه‌های انسان، مبارزه و عشق در پاره ای از اشعار شیرکو بیکس شاعر کُرد عراقی و احمد شاملو شاعر ایرانی بررسی شود. یافته های این پژوهش حکایت از جهان ها، اندیشه ها و دغدغه های مشترک شیرکو بیکس و احمد شاملو دارد.

کلیدواژه‌ها