شاعر و شعر قلندری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی و مدرّس گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

شعر قلندری یکی از شاخه‌های شعر عرفانی است که ظهور رسمی آن با شعر سنایی است. از آن پس دامنه‌ی گستره‌ی آن، چنان است که حتی  در شعر شاعرانی چون خاقانی و انوری هم مفاهیم قلندری دیده ‌‌می‌شود. بررسی غزل سنایی و عطار به عنوان برجسته‌ترین نمونه های شعر قلندری، شاخصه‌های اصلی اندیشه‌های قلندری را به دست می‌دهد، چنان که از این بررسی می‌توان به شخصیّت این شاعران و نیز زبان شعر قلندری رسید. ملاحظه‌ی این معانی که نتیجه‌ی کندوکاوی جدی در این حوزه است، خودبه‌خود درجه‌ی تقلیدی بودن سخن بعضی از گویندگان قرن هشتم را نشان خواهد داد.

کلیدواژه‌ها