وصف در شعر فروغ فرخزاد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

Type and modality of ‘description’ has always had significance and
special  manifestation  in  the  poetry  of  different  periods  of  Persian Literature, so that study and analysis of descriptions is highly instrumental in stylistic trends of literary works. In contemporary poetry also analysis of   descriptions   in   many   cases   demonstrates   norm   –breaking   and innovative approaches of poets, in consequence of their regarding affairs from a novel viewpoint.
Due  to  significance  of  descriptions  and  their  sublime  position  in literary works it is necessary to investigate these works in this regard. The present study firstly seeks to investigate types of description in Forough Farrokhzad’s poetry on the basis of some definitions in Arabic language and literature, and also the tropes the poet has practiced in this regard such as simile and personification as the most frequent ones. Secondly, epithets are analyzed in terms of grammatical concerns. These epithets are categorized according to Dr. Ali-mohamad Haghshenas’ Persian grammar and treatment of each epithet considering their grammatical structures is examined statistically.

کلیدواژه‌ها