ذائقه در خوانش و آفرینش داستان با رویکرد تجربه گرایانه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر آزاد

چکیده

Art  and  such  literature,  especially the  story which  are part  of the
imagination, cannot be without judgment, verve and style. Apparently empirical and conjectural encounter with artwork and story is inevitable. Reading of stories or fiction is fits with the experience and Initiative of artist.
Trying to achieve art & literary talent especially in the story is the most important experience in reading and creating stories, basically the teleological of art and story is the same, On this basis this article has been tried based on empiricist theories, "David Hume, and emphasis on the views and experiences of the famous Iranian and non Iranian writers, this trend can be explained by imaginary encounter.
Philosophical principles that "Hume “has imposed for understand and art criticism, Including the of art story, are very simple, But in practice, especially for novelist are difficult, onerous and sometimes impossible. In explaining these ideas, arguments and experiences thinkers and writers such as Robert Scholes," "William Faulkner", "Graham Greene", "H Golshiri" and "" Najaf daryabandari "" Mario Vargas Llosa … is presented in this paper.