بدون خشت قوسی در کار نخواهد بود!

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج

چکیده

پرواضح است که، بنیادِ زبان انگلیسی صرفاً در دو مهارت «خواندن reading و نوشتنwriting » برمبانیِ «الفباءانگلیسی» است. تفهیم و درک الفبای تازه، تفاوت‌ها و مغایرت‌های این مطلب به دانش‌آموزانی که علم وآگاهی نسبت به الفبای زبان انگلیسی ندارند و با الفبای زبان مادری و یا زبان رسمی رایج یعنی زبان فارسی مأنوسند، آن‌هم در مناطق و روستاهای دوردست که از بسیاری امکانات جامعه‌ی شهری و مدرن بی‌بهره‌اند مقداری سخت، مشکل و غریب می‌نماید، و اغلب روند ابتدایی تدریس، برای دبیران و یا فهم آن برای دانش‌آموزان غامض‌تر از هرمقوله‌ای می‌نماید! برمبنای این ضرورت، پژوهش حاضر مشمول تفهیم، تجسم ذهنی و درک مشابهت‌ها و مغایرت الفبای انگلیسی در قیاس و تقابل با الفبای زبان مادری و زبان رسمی رایج کشور است و با استفاده از قدرت و کاربردِ اول هنر «داستان» و دوم «تئاتر و نمایشِ» برای ملموس و محسوس‌کردن درک الفبا و کاربرد و ضرورت آن در جهت نیل به هدف والای فرایند یادگیری و آموزشِ الفبای انگلیسی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها