امکان بر بازنمایی اجتماعیات در ادبیات کُردی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این مقاله بررسی بازنمایی موضوعات اجتماعی در ادبیات کردی است. ادبیات کردی مجموعه­ای پراکنده در دو قالب نظم ونثر می­باشد که در دو بخش کتبی و شفاهی قابل تقسیم بندی است. مبانی نظری این مطالعه ریشه در مبحث بازنمایی و مباحث متکثری است که در حوزه جامعه شناسی ادبیات جریان دارد. در این تحقیق از روش اسنادی و شیوه نمونه­گیری نظری است که طی آن شش اثر ادب کردی از هر دو بخش کتبی و نظری برای مطالعه انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که تاریخ اجتماعی و مسائل و مشکلات آن  در هر دو بخش کتبی و شفاهی درسطحی وسیع بازنمایی شده است و از همین راه است که بخشی از تاریخ و اجتماع را می توان بازخوانی و بازسازی کرد.

کلیدواژه‌ها