بررسی خودشناسی و فرایند فردیت در داستان‌های عامیانه (گذری به اتاق‌های دربسته، چاه‌های تاریک و غارهای دایره‌‌وار)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه سمنان

کلیدواژه‌ها