تحلیل داستان روز چهارشنبة هفت‌پیکر نظامی بر اساس نقد ادبی جدید (طرح‌وارة تکمیلی بر نظریة ژیلبردوران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر آزاد

2 پژوهشگر و مدرس دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

در این مقاله به تحلیل افسانة روز چهارشنبه از مثنوی هفت‌پیکر نظامی بر طبق نظریّة ژیلبر دوران پرداخته‌ شده است. از آنجایی که یکی از ویژگی‎های نظریة علمی، پویایی و جلورونده بودن آن است، نگارنده در این مقاله به الگویی تازه رسیده است. با توجّه به الگو‌های ارائه شدة ژیلبر دوران، گاهی محور متنی در منظومة روزانة تخیّلات قرار دارد، گاهی در منظومة شبانة تخیّلات و گاهی نیز در متنی میان منظومه‌ها حرکتی رفت و آمدی وجود دارد. از نظر وی در حالت ایده‌آل باید هر دو منظومه در یک متن وجود داشته باشد، امّا در این داستان به موردی بر‌می‎خوریم که بسیار جالب توجّه است و آن زمانی است که منظومة شبانه تبدیل به منظومة روزانه می‎شود. به‌نظر می‎رسد ژیلبر دوران به چنین موردی برخورد نکرده؛ زیرا در تقسیم‌بندی وی نمی‎توان چنین موردی، یعنی مبدّل شدن منظومه‌ای را به منظومة دیگر یافت.

کلیدواژه‌ها