تحلیل ساختاری سه داستان کوتاه (شرق بنفشه، شام سرو و آتش و ناربانو) شهریار مندنی پور

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه

2 عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

3 دانشجوی دوره دکتری ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده

امروزه ساختارگرایی از شیوه­های رایج در بررسی متون ادبی است. منتقدین با استفاده از این شیوه، متون را به عناصر سازنده­ی آن تجزیه می­کنند. به عبارت دیگر، آن ها معنای ظاهری اثر را کنار می­زنند تا به معنای واقعی و ژرف­ساخت اثر دست یابند. در این پژوهش با استفاده از آراء نظریه پردازان ساختارگرا همچون: بارت، برمون و تودوروف، سه­ داستان کوتاه از شهریار مندنی پور: شرق بنفشه­، شام سرو و آتش نار بانو، بررسی شده و سادگی و دشواری روایت، نوع راوی و ژرف ساخت داستان ها، مشخص شده است. شهریار مندنی­پور از نویسندگان نسل سوم داستان­نویسی ایران است. او با تکیه بر عنصر زبان و شگردهای جدید داستان نویسی، آثار درخورتوجهی در ژانرهای رمان و داستان کوتاه، آفریده­است. عمده ترین ژرف­ساخت داستان های مندنی پور، شامل مضامینی چون مرگ و زندگی، عشق و نفرت، جنگ و تبعات آن و روابط ناسالم بین انسان ها و... می شود.

کلیدواژه‌ها