بررسی آشنایی زدایی در اشعار سعید بیابانکی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 استاد/ دانشگاه اراک

چکیده

شعرسعید بیابانکی، صریح، انتقادی و متعهد است؛ در حقیقت شعر وی واکنشی به جهان پیرامون او، عقاید، تحولات و مناسبات اطراف اوست. بخش قابل توجهی از اشعار او در خدمت ادبیات متعهد به ویژه ادبیات آیینی و دفاع مقدس است که با بهره‌گیری از ساختهای زبانی عامیانه و کنایی و ایجاد فراهنجاریهای زبانی به شیوههای مختلف، شعر خود را متمایز از شعر همعصران خود نموده‌است و سبک شخصی و فردی را در اشعارش رقم‌زده‌است. در این پژوهش با رویکرد ساختاری و به شیوة توصیفی- تحلیلی به بررسی فراهنجاریهای شعر او پرداخته‌می‌شود تا آن چه که سبک را در شعر او رقم‌می‌زند، مشخص نماید. در پایان آن‌چه حاصل این پژوهش است، بیان این مطلب است که وجه‌غالب وی در آشنایی‌زدایی به شیوة ساخت ترکیبهای تازه، استفاده از ساختارهای عامیانه و کنایی که باعث ایجاد جنبة طنز و انتقاد در سخن اوست و مهارت و استادی در تضمین شعر شاعران دیگر؛ مؤلفه‌های مهم تعیین سبک شعر اوست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات