بررسی تحلیلی تأثیرجاودانگی درشکست ترس از مرگ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری

چکیده

هدف از این تحقیق بیان ماهیت مرگ و کاهش مفهوم پیچیدة آن است در این مقاله ابتدا به روش کتابخانه ای مطالب گرداوری شده ، نظر فلاسفه و دانشمندان اسلامی و غیراسلامی در خصوص مرگ بیان گردیده است. سپس با روش تحلیل محتوا و تطبیق این نظریه‌ها با قرآن و روایات معلوم گردیده، که ترس از مرگ موجب تمایل انسان به جاودانگی است. به همین جهت واکنش های افراد در مواجهه با مرگ با توجه به اعتقاد یا عدم اعتقاد آنها به حیات پس از مرگ متفاوت است. هر چه آگاهی فرد نسبت به مرگ بیشتر باشد ترس او از مرگ کمتر است. میل به جاودانگی در نهاد انسان وجود حیات ابدی را تداعی می‌نماید؛ زیرا در نظام طبیعت هیچ میلی گزاف و بیهوده نیست. این میل بازتاب واقعیت جاودانی انسان است و نشان می‌دهد که یک زندگی جاوید و مصون از مرگ در جهان آفرینش وجود دارد. کتب آسمانی و در رأس آنها قرآن، روایات، آثار فیلسوفان و عارفان، شاعران و نویسندگان، در متون اسلامی و غیراسلامی هر کدام به شکلی بیان کنندة این جاودانگی است. مرگ امری وجودی و انتقال از عالمی به عالم دیگر می‌باشد. ناپدیدی ترس از مرگ به این معنا نیست که این ترس هرگز وجود نداشته باشد. این ترس اگر در حد اعتدال باشد، ضامن سلامتی فرد و دورکننده از خطراتی است که روزانه با آن مواجه می‌گردد. با توجه به نظر فلاسفه و دانشمندان اصلاح نگرش نسبت به مرگ و کاهش دادن تعلقات دنیایی تا حدود زیادی ترس از مرگ را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات