مسأله لحن در ترجمه آثار ادبی کودک‌و‌نوجوان (موردپژوهی: شازده کوچولو با ترجمه های محمد قاضی و احمد شاملو)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه زبان انگلیسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات سنندج، ایران.

چکیده

بسیاری بر این باورند که ترجمه‌ آثار ادبی کودک و نوجوان، کاری بس سهل است که تنها با جایگزین کردن کلمات و رعایت نسبی ساختار جمله‌بندی‌ها می‌توان ترجمه‌ا‌ی خوب از آثار کودک و نوجوان ارائه کرد. اما این امر درست نیست چرا که ترجمه فرآیندی بسیار پیچیده و متاثر از عوامل بسیاری از قبیل نوع و شیوه‌ بیان متن اصلی، قابلیت مترجم در انتقال مفهوم و از همه مهم‌تر لحن است. از اینرو، در پژوهش حاضر سعی شده است تا با مقایسه ترجمه‌های‌ کتاب «شازده کوچولو» با قلم محمد قاضی و احمد شاملو، مسأله‌ لحن در ترجمه‌ آثار کودک و نوجوان بررسی شود. نتایج نشان می‌دهد که مترجمان در انتخابِ لحنِ مناسب برای مخاطبِ کودک و نوجوان، دچار ضعف بوده‌اند. چرا که در اکثر جمله‌ها قاضی از جملات بسیار رسمی و مناسب رده‌ سنی بزرگسال استفاده کرده‌ است. از طرف دیگر، شاملو از جملات شکسته و زبان محاوره استفاده کرده است که مناسب رده‌ سنی کودک و نوجوان نیست.

کلیدواژه‌ها