تحلیل گفتمان زنانه در رمان کولی کنار آتش اثر منیرو روانی‌پور با رویکرد گفتگومندی میخائیل باختین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه آزاد ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی.ایران.تهران

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد اسلامشهر،دانشگاه آزاد اسلامی ،اسلامشهر،ایران

چکیده

گفتگومندی از ویژگی‌های یک متن بالغ و رسا محسوب می‌شود. در یک متن گفتگومند مخاطب آواهای گوناگون و آرای متناقض و متقابل را در کنار هم دریافت می‌کند و خود به عنوان عنصری فعال در کنار سایر عناصر سازنده متن وارد کنه متن می‌شود. در این نوع رمان نویسنده متکلم وحده نیست بلکه در کنار سایر عناصر و خواننده سیر داستان را می سازد. این نظریه را میخاییل باختین از نظریه‌پردازان تاثیرگذار قرن بیستم در عرصه پژوهش‌های علمی ادبی، مطرح نمود. وی رمان را بستری مناسب برای تبلور یک متن گفتگومند می‌داند. در این پژوهش، رمان کولی کنار آتش اثر منیرو روانی‌پور، ضمن بررسی ساختار گفتمان زنانه در سبک نویسنده از منظر منطق گفتگویی میخاییل باختین بررسی شده‌است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی - کتابخانه‌ای است. این پژوهش دریافت که نویسنده با قلمی زنانه به کمک شگردهای مختلف از جمله چرخش زاویه دید و بینامتنیت، دوصدایگی و چند زبانی، یک اثر گفت‌وگومند و چند آوا را آفریده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات