بازی»‌های «پدریان» و «پسریان» در تاریخ بیهقی براساس نظریة «بازی‌های» اریک برن»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / دانشکده زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز / ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

ادبیات و هنر وظایفی دارد که اگر آن وظیفه را انجام دهد، مفهومی کارآمد پیدا می-کند و آن عبارت است از تحلیل رفتار انسان و اجتماع و نشان دادن راهکارهای مثبت به سوی جذب زیبایی‌ها. از این منظر، ضرورت تحقیق در ادبیات بین رشته‌ای بیش‌از‌بیش احساس می‌شود. «اریک برن» بنیان‌گذار تحلیل رفتار متقابل «بازی» را روانشناسی روابط انسانی معرفی می کند و در نظریه «بازی‌»‌ها از کتمان خشم را به «تمبرخشم» با اصطلاح نام می‌برد که داد و ستد‌های روانی در طول زندگی انسان‌ها منبعث از این نظریه است. این پژوهش«بازی»‌های «پدریان» و «پسریان» را در تاریخ بیهقی براساس نظریة «بازی‌های» «اریک برن» به شیوه توصیفی – تحلیلی کاویده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که افشای انگیزه‌های بازیگران، نقش مهم بازی‌ها در شناسایی شخصیت‌ها است. بیش از نیمی از انگیزه های پنهان شخصیت ها برای شروع یک رابطه، داشتن هدف انتقام جویانه و تبهکارانه است و افراد بیشتر در نقش های قربانی و آزارگر و در بسامد کمی به صورت ناجی ظاهر می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات