معرفی نسخه خطی مفتاح‌الطّالبین (قرن دهم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نجف آباد ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ایران

3 زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده

«مفتاح‌الطّالبین» اثر ارزشمندی است که فقط دو نسخة خطی - یکی در کتابخانة گنج‌بخش پاکستان (شمارة 2853) و دیگری در کتابخانة ندوة العلمای هند (شمارة 191)- از آن وجود دارد و تاکنون هم بررسی و تصحیح ‌نشده است. این کتاب را محمود غجدوانی (قرن دهم ه.ق) در منقبت شیخ کمال‌الدّین حسین خوارزمی (تولد قبل از 885 خوارزم) در چهارمقاله همراه با یک مقدمه و خاتمه‌ای کوتاه نوشته است. مقالات اول و دوم در بارة ریاضت‌های شیخ و مقالة سوم در خوارق عادات او و مقالة چهارم شامل چهل مجلس از مجالس وی است. غجدوانی طبع شعر نیز داشته و بعضی از سروده‌هایش را گاهی با تخلّص «محمود» در این متن ‌آورده است. در این مقاله مهم‌ترین ویژگی‌های مفتاح‌الطّالبین در سه سطح فکری، زبانی و ادبی همراه با معرّفی مختصر نسخه-های خطّی آن قلمی می‌شود و در نهایت نگارنده عزم آن دارد که با تصحیح این اثر آگاهی‌های تازه‌ای در بارة سیر عرفان و تصوف و احوال عرفا، مخصوصاً کمال‌الدّین حسین خوارزمی عرضه ‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات