کاربرد کلمات مثبت در غزلیات عطار بر اساس نظریه روانشناسی مارتین سلیگمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

داشگاه ازاد تهران واحد ساوه

چکیده

روانشناسی مثبت نگر از جمله نظریه های تازه ای است که در روانشناسی مطرح شده و مبنای آن بر عناصری است که موجب شادی و و سلامت جسم و روح است. در این نظریه هر عاملی که در راستای خواسته های مثبت انسان و آینده او مطرح باشد مورد بررسی قرار می گیرد. عرفان و اندیشه های مربوط به آن به نوعی در مثبت نگری نقش دارد. عرفا برای آینده روحی انسان برنامه هایی دارند که در طی منازل و مقاماتی مطرح می شود. عطار عارفی شاعر است که در غزلیات خود مباحثی را مطرح می کند که بیشتر در رابطه با قبض است و در آن شادی و سرور به معنای متعارف دیده نمی شود اما بر اساس مؤلفه های مثبت نگری مارتین سلیگمن هر عاملی که به سلامت جسمی و روحی کمک کند مثبت نگری محسوب می شود و این عناصر در شعر عطار عبارت است عاشق شدن به معبود جاودانی و فنا شدن در راه او. به این ترتیب اندیشه مثبت عطار در مورد شادی این جهانی نبوده و سعادت اخروی را در نظر دارد. از این رو واژگانی چون:امید، عشق، دوستی، آشنایی، چاودانگی، یقین، رضایت، در خدمت سعادت معنوی قرار دارد و عطار بر اساس آموزه های عرفانی امید هایی دارد که در شدت و سختی نیز دارای شادی است و می داند با گذر از سختی ها به آرزوهایش خواهدرسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات