بررسی تأثیر سبک حکایات سنایی بر حکایات مولانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زبان و ادبیات فارسی، ادبیات، آزاد اسلامی واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران

2 استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
مطالعۀ تأثیرپذیری شعرا از یکدیگر، یکی از مباحثی است که میتواند در فهم بیشتر آثار ادبی، یاریگر پژوهشگران باشد. ما در این جستار برآنیم که با روش تحلیلی- توصیفی و با ذکر شواهد شعری، به بررسی تأثیرات سبک حکایت‌پردازی سنایی بر مولوی بپردازیم. برآیند تحقیق اثبات میکند که مولوی با همه عظمت و بزرگی، عمیقاً متأثّر از اندیشه و آثار شاعر غزنه است و ذهن او – خودآگاه یا ناخودآگاه- به آثار سنایی توجّه دارد. تأثیرپذیری مولانا از سنایی، در زمینۀ ذهن، زبان، تصاویر و حکایات بسیار مشخّص و غیرقابل انکار میباشد. با این حال، سنایی برای مولانا، همانند راهنمایی است که مسیر را به او می‌آموزد؛ زیرا افکار، حکایات و دیدگاه‌های سنایی در آثار مولانا، پخته‌تر، فخیمتر و عمیقتر میشوند. ایماژهای شعری، افکار عرفانی، پروردن حکایات و کلام در اشعار مولوی، بسیار متعالیتر از اشعار سنایی است و به عبارتی بهتر، در راه خلق حکایات عرفانی، سنایی پیشگام است و مولانا با تأثیرپذیری از او، شعر عرفانی را به اوج خود میرساند.
کلیدواژه‌ها: سنایی، مولوی، سبک‌شناسی، حکایت.

کلیدواژه‌ها