دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 1-195 
1. پیوند فضای قدسی اساطیر ایران با مکان‌حماسی شاهنامه فردوسی

صفحه 1-23

حامد بشیری زیرمانلو؛ علیرضا مظفری تازه کندی؛ عبدالناصر نظریانی


6. شیوه های معرفتی درحدیقه ی سنایی

صفحه 133-151

رقیه علوی؛ محمدعلی گذشتی؛ فرهاد کاکه رش


7. نکات تعلیمی در منظومه‌های حماسی با تکیه بر مثنوی هفت لشکر

صفحه 152-172

فهیمه گردگیران؛ مریم محمودی؛ احمدرضا یلمه ها


8. مدیریت تعارض میان فردی در شاهنامه

صفحه 173-195

نازیلا یخدان ساز؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری