دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، تابستان 1398، صفحه 1-196 
6. بررسی مفهوم «دیگری» در منطق‎الطیر عطار

صفحه 120-138

نرگس صالحی؛ محمدرضا حاجی آقابابایی