دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 1-183 
1. بررسی وام‌واژگان فرانسوی و روسی در دیوان ایرج میرزا

صفحه 1-29

وحید سجادی فر؛ طاهره ایشانی؛ مسعود باوان پوری


4. نظریه روان‌شناختی هوش هیجانی و مهارت طنز و شوخ‌طبعی در بوستان

صفحه 65-83

امین عزیزی؛ هادی حیدری نیا(نویسنده مسئول)؛ محمدحسین فلاح


6. بازتاب فرّ در عتبه‌الکتبه و تاریخ جهانگشا

صفحه 115-141

حجت رشیدی؛ احمد حسنی رنجبر(نویسنده مسئول)؛ شروین خمسه