دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 1-202 
1. معرفی نسخه خطی مفتاح‌الطّالبین (قرن دهم)

صفحه 1-20

محمد حسنی؛ سیّد مهدی نوریان؛ مهرداد چترایی


2. بررسی فراهنجارها در رباعیات بیدل دهلوی

صفحه 21-45

عبدالرضا مدرس زاده؛ زینب خوش وطن؛ محمد سلامتیان


4. بازی»‌های «پدریان» و «پسریان» در تاریخ بیهقی براساس نظریة «بازی‌های» اریک برن»

صفحه 67-90

پروانه عادل زاده؛ نسرین عمران نژاد؛ کامران پاشائی فخری ( نویسنده مسئول)


5. تحلیل عناصر کهن‌الگویی سفر قهرمان در داستانِ تلخون از صمد بهرنگی

صفحه 91-114

راحله عبداله زاده برزو؛ محمد قادری مقدم؛ محمد ریحانی


6. ارتباط خدا با انسان در آثار جامی

صفحه 115-128

زهرا قزلسفلی؛ اکبر شعبانی؛ محمد فاضلی


9. بررسی اشعار شاملو به یاری نظریة زیبایی‌شناسی انتقادی

صفحه 178-202

فریبا میرزامحمدنیا؛ محمدعلی گذشتی(نویسنده مسئول)؛ عالیه یوسف فام