دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، پاییز 1399، صفحه 1-237 
2. تحلیل کهن‌الگوی «زن گیتی» در اشعار ناصرخسرو قبادیانی

صفحه 1-35

آرزو احمدبیگی؛ قربانعلی ابراهیمی(نویسنده مسؤول)؛ شهرزاد نیازی


3. بررسی مفاهیم انسان‌شناسی زبان در داستان «رکسانا»

صفحه 36-59

الهام اسماعیل زاده؛ کامران پاشائی فخری ( نویسنده مسئول)؛ پروانه عادل زاده


4. رئالیسم جادویی در داستان های غلامرضا رضایی

صفحه 60-84

حسین خسروی؛ آزیتا قولی گله؛ امیر حسین همتی


5. مضمون آفرینی در غزلیات کلیم کاشانی

صفحه 85-121

مرتضی رشیدی؛ زهرا حاتمی؛ مهرداد چترایی


9. بررسی عناصر عامیانه در سمک عیار

صفحه 202-237

دنیا کاکه‌خانی؛ جمال احمدی(نویسنده مسئول)؛ بدریه قوامی