دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، زمستان 1399، صفحه 1-198 
5. معرفی نسخه خطی «تحریر ترجمه درّالنّثیرفی النصیحه و التحذیر»

صفحه 44-66

فاطمه حاجی قاسملو؛ آیت شوکتی(نویسنده مسئول)؛ مجتبی صفرعلیزاده


6. بررسی تداعی معانی براساس فنون بدیعی در اشعار واعظ قزوینی

صفحه 67-90

ماندانا علیمی؛ سارا جاویدمظفری؛ احسان انصاری