دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، پاییز 1400، صفحه 1-403 
7. تحلیل سبک شناسی ترکیب‌بند «با کاروان نیزه» سرودۀ علیرضا قزوه

صفحه 127-163

عزیز زیلابی؛ مسعود پاکدل؛ سیما منصوری؛ منصوره تدینی


14. بررسی مفاهیم غنایی در رمان شوهر آهوخانم

صفحه 325-356

گلاله مرادی؛ عبدالناصر نظریانی؛ محمدامیر عبیدی نیا