دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 1-188 
6. زندگی، آثار و عرفان شیخ حسن مولاناباد

صفحه 117-142

سیّدمحمّدخالد غفّاری؛ محمّدعرفان پارسا