دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 1-200 
3. تجلّی رستاخیز در پنج گنج نظامی‌

صفحه 45-72

اسحاق طغیانی اسفراینی؛ زینب رضاپور


4. معراج یا خلسه‌های نظامی، تجربه مشترک عرفا

صفحه 73-94

اسحاق طغیانی اسفراینی؛ محبوبه همتیان


5. سبک هندی و پنج گنج نظامی

صفحه 95-114

محمدامیر عبیدی نیا؛ وحدت مطلبی راد