دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهار 1390، صفحه 1-235 
5. بازتاب تضاد در مثنوی

صفحه 103-126

محمد رضا حصارکی؛ محمد علی گذشتی


9. بازتاب گیاهان دارویی در دیوان خاقانی

صفحه 207-226

فاطمه مدرّسی؛ فوزیه فتّاحی قاضی