دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 1-188 
2. نقد جامعه شناختی رمان «سفر» محمود دولت‌آبادی

صفحه 35-54

جمال ادهمی؛ پرویز جهانگیری؛ چنور دیداری