دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 1-179 
3. نوکرد حسن تعلیل در شعر شفیعی کدکنی

صفحه 53-70

محمد ریحانی؛ محمد علی شریفیان؛ فاطمه حسن آبادی