دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 1-185 
8. علل و عوامل تشدید سره گرایی در دوره ی پهلوی و مهم ترین پیامدهای آن

صفحه 151-176

ناصر نیکوبخت؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ فاطمه رنجبران