دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، بهار 1396، صفحه 1-171 
1. انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بی‌کس

صفحه 1-14

پیمان تباری؛ سیداحمد پارسا؛ محمدعلی گذشتی


8. بررسی کانون روایت در رمان های تاریخی جرجی زیدان

صفحه 143-162

آسیه گودرزی نژاد؛ امیربانو کریمی(مسئول مکاتبات)؛ عبدالحسین فرزاد