دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 1-208 
2. بررسی تحلیل ساختاری رمان سووشون بر اساس نظریّة برمون

صفحه 21-43

فریبا رئیسی سرحدی؛ حسین خسروی؛ محمد علی آتش سودا